Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Стани член на БФК

Документи

Защо колоездачен клуб да бъде член на Българска Федерация по Колоездене?

Освен правото на участие в състезанията от календара на Българска Федерация Колоездене, клубовете-членове разполагат с множество други предимства. Едно от най-съществените е участието им във взимането на решения. Колоездачният клуб е основополагащото звено, за да съществува организираното колоездене и след като един клуб развива колоезденето, то е от съществена значимост той да участва и във взимането на решения при управлението на колоезденето. Всеки редовен член участва в гласуванията на заседанията на Общото събрание на БФК, което е висшият орган на федерацията. Освен това бидейки редовен член, клубът получава и правото да:

 • бъде представляван от БФК пред държавата, общините и международните спортни организации
 • участва в прояви и инициативи, организирани от БФК
 • ползва имущество на БФК при определени условия
 • получава финансови средства по ред и условия посочени от Управителния съвет (УС) на БФК
 • получава информация за дейността на БФК чрез документи, материали и други печатни и електронни издания
 • организира и администрира спортни състезания
 • изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения
 • организира аматьорски и професионални отбори по колоездене
 • получава морални и материални награди, звания и помощи за активно участие и принос в постигане целите на федерацията
 • изказва свободно своето мнение и да защитава позицията си по дейността на БФК
 • внася писмени предложение, жалби и препоръки към Управителния съвет на БФК
 • предлага свой кандидат за член на Управителния съвет на БФК

Пълният списък на правата, които има всеки член на БФК, можете да откриете в Устава на БФК.

Как колоездачен клуб става член на Българска Федерация по Колоездене?

Първо колоездачният клуб трябва да бъде регистриран. Повече информация и стъпките за това можете да откриете в секция ‘’Как да основеш клуб’’. След като клубът е получил юридически статут и се е съгласил да изпълнява другите посочени в Устава условия за членство, подава заявление за членство до Управителния съвет на БФК, в което се декларира, че се познава и ще се спазва Устава на БФК. Заявлението се подписва от законния представител. Към заявлението се прилагат заверени преписки от:

 • Устав на колоездачния клуб
 • Решението на управителните органи на колоездачния клуб за членство в БФК, взето съобразно Устава на клуба
 • Удостоверение за липса на публични задължения
 • Справка за броя на членовете на клуба по образец, одобрен от УС на БФК
 • Справка за спортните услуги, предлагани от клуба по образец, одобрен от УС на БФК
 • Справка за треньорите и инструкторите на клуба с отразена професионална квалификация и стаж по специалността по образец, одобрен от УС на БФК
 • Справка за състезателите по образец, одобрен от УС на БФК
 • Официален адрес за кореспонденция
 • Самоличността на лицата, оправомощени да подписват кореспонденция

При изправност на документите, клубът има право на дейност съгласно Устава на БФК, но няма право на глас на Общото събрание. Управителния съвет предлага приемането на клуба на следващото заседание на Общото събрание, което след гласуване решава приемането или на клуба за член на Българска Федерация Колоездене.