Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

ПОКАНА ЗАСВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕНА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

УВАЖАЕМИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Българската федерация колоездене“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.9 от Устава на БФК, с Решение на Управителния съвет от 13.01.2021г., свиква общо събрание на членовете в гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе No 8(Колодрума), на 13 февруари 2021 година от 11.00часа при следния:

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на отчет за дейността на БФК за 2020 година
2.Приемане на бюджет на БФК за 2021 година3.Приемане на нови членове
4.Приемане на промени в Устава на БФК във връзка с приемането и като член на UCI
5.Вземанена решение за учредяване на дъщерно търговско дружество, собственост на БФК
6.Други

I.Регистрацията на делегатите ще се извърши в деня на събранието, 13 февруари 2021 г. от 10.00часа от мандатна комисия, която ще бъде избрана от управителния съвет.
II.Вслучай, че Вашият клуб не се представлява от законния си представител е необходимонотариално заверено пълномощнода се предостави на мандатната комисия.
III.В общото събрание имат право на глас по един представител на клуб член на федерацията.
IV.При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12.00часа на същото място при същия дневен ред.
V.Свикването на Общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет страницата /сайта/ на БФК и се изпраща по електронен път до всички членове и кандидат членове на БФК.

Председател на УС на БФК:
Драгомир Кузов