Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Важна информация относно организиране, провеждане и участие в състезания

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Уважаеми колеги, организатори на спортни събития, съдии, любители и приятели на колоезденето,

Във връзка с настъпили наскоро събития, бихме искали да Ви уведомим за следното:

чл. 17 от Закон за физическото възпитание и спорт (ЗФВС): (1) Спортните клубове:

……

4. организират и провеждат състезателна дейност;

5. организират спортни състезания след одобряване от съответната спортна федерация;

6. участват в спортни състезания при условия и по ред, определени от съответната спортна федерация;

7. предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортисти и уреждането на отношенията във връзка с тях;

…………….

(2) Спортен клуб, който не е член на лицензирана спортна федерация и не е вписан в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1, не може да осъществява дейностите по ал. 1, т. 4 – 9, освен в случая по чл. 25, ал. 3.

…………………..

Чл. 27. (1) Лицензираната спортна федерация:

1. изпълнява административни функции, свързани с регламентиране на съответния вид или сходни видове спорт, съответно на спортната дейност по един обединяващ принцип;

…………………

3. разработва и прилага методически и административни правила по съответния спорт или сходни видове спорт;

4. организира и провежда първенства и състезания по един или сходни видове спорт, или повече от един спорт, практикувани на обединяващ принцип, и определя класирането в тях;

5. одобрява организирането на спортни състезания и събития от държавния спортен календар;

……………………..

(2) Лицензираната спортна федерация може и да:

……………………..

2. предоставя, прекратява и отнема състезателните права на спортистите;

……………………

Чл. 28. (1) Спортната федерация осъществява дейността си въз основа на приети от нея:

1. единна система от показатели за организация, управление и контрол на многогодишния учебно-тренировъчен и състезателен процес по съответния вид спорт;

2. правила за провеждане на състезанията от държавния спортен календар и на други състезания по съответния вид спорт;

3. правила за условията и реда за картотекиране, освен ако е многоспортова федерация;

4. правила за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти и за придобиване, прекратяване и отнемане на състезателните права, освен ако е многоспортова федерация;

…………………..

7. правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти съобразно вида спорт;

…………………..

13. годишен държавен спортен календар за провеждане на състезания;

…………………….

Чл. 68. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортистите аматьори и професионалните спортисти да участват в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб – член на лицензирана спортна федерация, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

(2) Придобиването, прекратяването и отнемането на състезателни права се определят от спортната федерация с правилата по чл. 28, ал. 1, т. 4.

Чл. 69. (1) Картотекирането е акт на спортната федерация, с който спортистите аматьори и професионалните спортисти придобиват състезателните права по чл. 68.

(2) Спортната федерация определя условията и реда за картотекиране с правилата по чл. 28, ал. 1, т. 3.

(3) Спортистите по ал. 1 може да се картотекират само към спортен клуб – член на лицензирана спортна федерация.

…………………….

Чл. 71. (1) Картотекиране се извършва от спортна федерация по предложение на спортен клуб – неин член, когато лицето, което желае да бъде картотекирано, е:

1. подало писмено заявление до спортния клуб или има сключен договор за спортна подготовка и развитие с него – за спортистите аматьори;

2. сключило договор срещу възнаграждение със спортния клуб – за професионалните спортисти.

(2) Спортната федерация вписва в регистър на картотекираните спортисти предложеното лице по ал. 1 и му издава официален документ – състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по документ за самоличност или акт за раждане и негова актуална снимка.

(3) Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта.

Чл. 147. (1) На лице, което извършва дейност, за която се изисква спортен лиценз, без да притежава такъв, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) За нарушение на чл. 17, ал. 2 на спортния клуб се налага имуществена санкция в размера по ал. 1.

(3) Когато нарушението по ал. 1 или 2 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер на 15 000 лв.

Накратко – за организирането на спортни събития със състезателен характер се изисква спортен лиценз, това означава, че всеки организатор трябва да бъде член на лицензирана спортна федерация или да бъде лицензирана спортна федерация, а в спортните събития трябва да участват картотекирани (лицензирани) състезатели.

Всеки организатор, който не е вписан в регистъра на ММС по чл. 9, ал.1, т.1, може да организира и проведе състезание само съвместно с БФК (заявлението се подава писмено на e-mail на БФК) – одобрението се явява вписването в приетия календар на БФК, като в наредбата на състезанието ясно трябва да бъде вписано, че организатори са БФК и „име на организатор“.

Моля, всеки отново да прегледа съдържанието на общата наредба, наредбата за провеждане на МТБ състезания и наредбата за провеждане на състезания на шосе и писта, които ще намерите чрез този линк.

В общата наредба обърнете внимание отново на т.3 Ръководство и организация на състезанията, т.5 Лицензионен режим, т.8 Условия, принципи и такси при организиране на колоездачни състезания на територията на Република България.

Приложено е ценовия лист за издаване на лиценз за 2021 година, приет на заседание на УС на БФК на 16.12.2020 г., с нанесени корекции на заседание на УС на БФК на 13.01.2021г. Протоколите от заседанията можете да намерите чрез този линк.

Към момента има данни за участие на състезатели без издаден лиценз в събития от календара на БФК.

За да бъдат избегнати наказания по горепосочените точки от ЗФВС, главният съдия на всяко състезание да проверява състезателните лицензи на всички участници. Състезател без лиценз няма да бъде допускан до старт!

Ръководството на БФК ще изготви нов тип лицензи за състезатели, които участват в масови прояви с предимно любителски характер.

Моля също всеки клуб или друго лице, който има предложение по темата, да го изпрати на e-mail: admin@bgcf.bg и то ще бъде разгледано на предстоящо заседание на УС.

Във връзка с гореизложеното, до края на 2021 година ще се допусне изключение – организаторите на състезания да изпращат наредбите (обновените наредби) за състезанията до 15 дни преди провеждане на самото състезание на e-mail: races@bgcf.bg, задължително с тема:

На вниманието на РСК – Наредба за състезание „име на състезанието“

При възникнали въпроси към настоящото писмо, моля, изпращайте ги на e-mail: races@bgcf.bg, за да получите отговор своевременно и да не се нарушава провеждането на състезанията от календара на БФК.

 

Ценови лист лицензи 2021_13.01.2021