Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Българска Федерация Колоездене приема оферти за счетоводни услуги.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Офертите се приемат до 24.04.2020 на admin@bgcf.bg
Описание на заданието:
1.Писмени и устни счетоводно-консултантски услуги, обезпечаващи функционирането на Българска Федерация по Колоездене в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство;
2.Организация и поддръжка на счетоводното състояние на Българска Федерация по Колоездене, в съответствие с разпоредбите и принципите на българското законодателство. Водене и подаване на необходимите документи свързани с мениджмънта на работните заплати и осигуровки в Българска Федерация по Колоездене;
3. Разработване и поддържане на индивидуален сметкоплан на дружеството; Извършване на своевременно следващите се счетоводни записвания, както и необходимите изменения в тях чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии, в случаите, когато това е необходимо;
4. Водене на изискуемите синтетични и аналитични счетоводни регистри и осигуряване равенство и връзка между тях;
5. Представителство пред УС на Българска Федерация по Колоездене на вярно имущественото и финансово състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал, както и съставяне на годишен счетоводен отчет;
6.Изготвяне и подаване в установените законови срокове на изискуемите съгласно действащата нормативна уредба платежни документи, справки и данъчни декларации;
7.Отговорност и организация на счетоводната дейност, включително за допуснатите закъснения при подаване на необходимите декларации и справки. Носене на отговорност при виновно неспазване на законоустановени срокове за подаване на документи към отговорни институции.
8.Извършване на годишните приключвания на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, националните, респ. международните счетоводни стандарти и при спазване разпоредбите на приложимото данъчно законодателство без да се изисква допълнително възнаграждение;
9.Следене и правилно прилагане на настъпилите изменения в действащото законодателство;
10.Даване на своевременни и компетентни консултации на възложителя, насочени към намаляване на неговите данъчни задължения;
11.Представителство на Българска Федерация по Колоездене пред органите на данъчната администрация, НОИ, НАП, Министерство на младежта и спорта и др. компетентни органи при извършваните от тях проверки и ревизии, касаещи дейността, предмет на настоящия договор, като задължително и своевременно уведомяване на Възложителя за извършваната проверка или ревизия;
12. Следене на касовите наличности Българска Федерация по Колоездене, както извършване на физическа ревизия на място на същите;
13.Участниците в конкурса за избор на счетоводна фирма следва да притежават застрахователна полица за професионална отговорност, заверен препис на която следва да бъде приложен към офертата при кандидатстване;