Добре дошли в обновения сайт на Българска Федерация по Колоездене.

Как да основеш клуб

Как да основеш колоездачен клуб
Поздравления за желанието ви да основете клуб! В следващите редове ще опишем необходимите за това стъпки, като те могат условно да се групират в три етапа: (1) регистриране на вашия клуб, (2) приемането му като член на Българска Федерация Колоездене и (3) вписването на клуба в регистъра на Министерството на младежта и спорта(ММС). Задължително е да се познават и спазват Законът за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Устава на Българска Федерация Колоездене (БФК) за успешното преминаване през изброените три етапа и за да функционира вашият клуб легално и пълноценно. В началото някои основни изисквания за всеки клуб:

Основни изисквания според ЗФВС:

• Наименованието трябва да включва думата „клуб“ и думи, които указват извършването на спортна дейност;
• Предметът му на дейност да включва физическа активност и/или спорт;
• Да има сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт;
• Да членуват само физически лица, когато е сдружение с нестопанска цел.

Основни изисквания за клуба според Устава на БФК:

• Да притежава юридически статут за осъществяване на дейност в съответствие със ЗФВС;
• Да има изградена специфична структура на спортен клуб;
• Да провежда учебно-тренировъчен и спортносъстезателен процес, организиране състезания и организационно административна дейност в областта на колоезденето;
• Да е достигнал определена степен на обществено внедряване на спорта – например притежава определен брой състезатели, участници, специалисти, треньори, съдии, администратори, мрежа от спортни услуги за гражданите, обхват на различни възрастови групи и др.
• Да популяризира хуманните принципи на спорта и спортната етика;
• Да спазва Конституцията и Правилника на Международния колоездачен съюз (UCI).

Как да основеш клуб – Указания стъпка по стъпка

1. Регистрация на клуба.
Първата стъпка е регистрация на клуба в Търговския регистър. Колоездачният клуб трябва да бъде регистриран като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, например сдружение с нестопанска цел (СНЦ) регистрирано официално като такова според Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В зависимост от това под каква форма бива регистриран клубът, следва да се изпълнят конкретни изисквания за съответната форма на регистрация.

При регистриране на клуба като сдружение стъпките са следните:
Вписване на клуба в Търговския регистър, като се подава заявление по образец за съответния вид на организацията – в случая за сдружение. Пълното наименование на това заявление е ‘’Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение’’. Заявлението може да се подаде лично в Агенцията по вписванията, нейно териториално звено (в седалищата на районните съдилища) или онлайн, като при подаване онлайн таксата е два пъти по-малка. За регистрацията в Търговския регистър, следните документи са задължителни:

• Устав на сдружението;
• Протокол за създаването на сдружението от учредителите (минимум 3 души);
• Образци от подписите на представляващите сдружението;
• Декларация за истинност на заявените обстоятелства;
• Документ за платена държавна такса, ако плащането не се е извършило онлайн при електронно вписване на сдружението;
• Ако адвокат подава документите, нужно е пълномощно за адвоката.

В заявлението се попълват данни за лицето, вписващо сдружението: име, ЕГН, адрес, след което се попълват и основните данни за сдружението като:
• Наименование;
• Седалище;
• Цели на сдружението;
• Средства за постигане на целите;
• Каква дейност и в чия полза ще извършва тази дейност;
• Органи на сдружението (Общо събрание и Управителен съвет).

Следва получаване на входящ номер, чрез който може да се проследи вписването на сдружението, като това обикновено трае няколко работни дни. При успешно вписване се получава Единен идентификационен код (ЕИК). При нередности трябва да се получи обратна връзка от Търговския регистър за отстраняване на нередностите или нанасяне на необходими промени, или отказ за регистрация. Препоръчително е да се използва помощ от адвокат, за да се избегне риск от отказ за регистрация.

2. Приемане на клуба като член на БФК.
След като клубът е получил юридически статут и се е съгласил да изпълнява другите посочени в Устава условия за членство, подава заявление за членство до Управителния съвет (УС) на БФК, в което се декларира, че се познава и ще се спазва Устава на БФК. Заявлението се подписва от законния представител. Към заявлението се прилагат заверени преписки от:
• Устав на колоездачния клуб;
• Решението на управителните органи на колоездачния клуб за членство в БФК, взето съобразно Устава на клуба;
• Удостоверение за липса на публични задължения;
• Справка за броя на членовете на клуба по образец, одобрен от УС на БФК;
• Справка за спортните услуги, предлагани от клуба по образец, одобрен от УС на БФК;
• Справка за треньорите и инструкторите на клуба с отразена професионална квалификация и стаж по специалността по образец, одобрен от УС на БФК;
• Справка за състезателите по образец, одобрен от УС на БФК;
• Официален адрес за кореспонденция;
• Самоличността на лицата, оправомощени да подписват кореспонденция.

При изправност на документите, клубът има право на дейност съгласно Устава на БФК, но няма право на глас на Общото събрание. УС предлага приемането на клуба на следващото заседание на Общото събрание, което след гласуване решава приемането или не клуба за член на БФК.

3. Вписване на клуба в регистъра на лицензираните спортни клубове на ММС
Клубът се вписва в регистъра въз основа на решение за приемане на клуба като член на лицензирана спортна федерация; в случая Българска Федерация Колоездене. Заявлението за вписване на клуба в регистъра се подава от федерацията в 30-дневен срок от решението за приемане на клуба като член на федерацията, като федерацията незабавно уведомява клуба за това. Ако федерацията не е подала в срок заявление за вписване на клуба в регистъра на ММС, заявлението се подава от клуба. 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.