Новини

Вие сте тук: Начало / Новини / Българска Федерация Колоездене приема оферти за счетоводни услуги.

Българска Федерация Колоездене приема оферти за счетоводни услуги.

Офертите се приемат до 24.04.2020 на admin@bgcf.bg
Описание на заданието:
1.Писмени и устни счетоводно-консултантски услуги, обезпечаващи функционирането на Българска Федерация по Колоездене в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство;
2.Организация и поддръжка на счетоводното състояние на Българска Федерация по Колоездене, в съответствие с разпоредбите и принципите на българското законодателство. Водене и подаване на необходимите документи свързани с мениджмънта на работните заплати и осигуровки в Българска Федерация по Колоездене;
3. Разработване и поддържане на индивидуален сметкоплан на дружеството; Извършване на своевременно следващите се счетоводни записвания, както и необходимите изменения в тях чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии, в случаите, когато това е необходимо;
4. Водене на изискуемите синтетични и аналитични счетоводни регистри и осигуряване равенство и връзка между тях;
5. Представителство пред УС на Българска Федерация по Колоездене на вярно имущественото и финансово състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал, както и съставяне на годишен счетоводен отчет;
6.Изготвяне и подаване в установените законови срокове на изискуемите съгласно действащата нормативна уредба платежни документи, справки и данъчни декларации;
7.Отговорност и организация на счетоводната дейност, включително за допуснатите закъснения при подаване на необходимите декларации и справки. Носене на отговорност при виновно неспазване на законоустановени срокове за подаване на документи към отговорни институции.
8.Извършване на годишните приключвания на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, националните, респ. международните счетоводни стандарти и при спазване разпоредбите на приложимото данъчно законодателство без да се изисква допълнително възнаграждение;
9.Следене и правилно прилагане на настъпилите изменения в действащото законодателство;
10.Даване на своевременни и компетентни консултации на възложителя, насочени към намаляване на неговите данъчни задължения;
11.Представителство на Българска Федерация по Колоездене пред органите на данъчната администрация, НОИ, НАП, Министерство на младежта и спорта и др. компетентни органи при извършваните от тях проверки и ревизии, касаещи дейността, предмет на настоящия договор, като задължително и своевременно уведомяване на Възложителя за извършваната проверка или ревизия;
12. Следене на касовите наличности Българска Федерация по Колоездене, както извършване на физическа ревизия на място на същите;
13.Участниците в конкурса за избор на счетоводна фирма следва да притежават застрахователна полица за професионална отговорност, заверен препис на която следва да бъде приложен към офертата при кандидатстване;